Монгол улсад мөрдөгдөж буй гагнуурын жагсаалт

01.040.77 Металлурги

(Тайлбар толь)

MNS 4853 : 1999 2 х.

Хаягдал хар төмөрлөг. Нэр томьёо тодорхойлолт

MNS ISO 197-1 : 2006 4 х.

Зэс ба зэсийн хайлш. Нэр томьёо, тодорхойлолт. 1-р

хэсэг: материал

MNS ISO 197-2 : 2006 1 х .

Зэс ба зэсийн хайлш. Нэр томьёо, тодорхойлолт. 2-р

хэсэг: Даралтаар боловсруулаагүй бүтээгдэхүүн

MNS ISO 197-3 : 2006 5 х.

Зэс ба зэсийн хайлш. Нэр томьёо, тодорхойлолт. 3-р

хэсэг: Даралтаар боловсруулсан бүтээгдэхүүн

MNS ISO 197-4 : 2006 1 х.

Зэс ба зэсийн хайлш. Нэр томьёо, тодорхойлолт. 4-р

хэсэг: цутгамал

MNS ISO 197-5 : 2006 2 х.

Зэс ба зэсийн хайлш. Нэр томьёо, тодорхойлолт. 5-р

хэсэг: боловсруулах болон илчийн аргууд

MNS ISO 2806:2001 16 х.

Тоон удирдлагат суурь машин. Үйлдвэрлэлийн

автоматжуулалтын систем. Суурь машины тоон

удирдлага. Тайлбар толь

01.040.19 Сорилт (Тайлбар толь)

MNS ISO 4857 : 1999 44 х.

Үл эвдэх сорилт. Хэт авианы шалгалт. Тайлбар

MNS ISO 5576 : 2007 21 х.

Үл эвдэх сорилт. Үйлдвэрийн Х /рентген/ ба гамма

цацрагийн судлал. Нэр томьёо

MNS ISO 12706 : 2007 7 х.

Үл эвдэх сорилт. Шингэн нэвчүүлэх сорилтод

хэрэглэх нэр томьёо

MNS ISO 18173:2009 4 х.

Үл эвдэх сорилт. Ерөнхий нэр томьёо, тодорхойлолт

MNS ISO 24497-1:2008 6 х.

Үл эвдэх сорилт. Металын соронзон санамж− 1-р

хэсэг: Тайлбар толь

MNS ASTM E 269:2001 10 х.

Соронзон бөөмийн сорилтын нэр томьёо,

тодорхойлолт

01.040.21

01.040.25 Үйлдвэрлэлийн техник

(Тайлбар толь)

MNS 3339 : 1982 24 х.

Харилцан солилцлын нэгдсэн норм. Гадаргуугийн

хэлбэр, байрлалын хүлцэл. Үндсэн нэр томьёо

MNS 3507 : 1983 20 х.

MNS ISO/TR 4885 : 2005 37 х.

Металлын үйлдвэрлэл. Болд бүтээгдэхүүн. Илчийн

боловсруулалт. Тайлбар толь

MNS ISO 581 : 2006 1 х.

Гагнаа авах шинж. Тодорхойлолт

MNS ISO 857-1 : 2005 50 х.

Үйлдвэрлэлийн техник. Тайлбар толь. 1-р хэсэг:

Металлыг гагнах процесс

MNS ISO 4681 : 1998 15 х.

Мушгиа өрөм. Нэр томьёо, тодорхойлолт ба төрөл

 

Харилцан солилцлын үндсэн норм. Шувтан эд анги

ба шувтан холболт. Нэр томьёо, тодорхойлолт.

MNS 4679 : 1998 40 х.

Боолт, эрэг, шураг ба бэхэлгээний эдлэл. Нэр томьёо,

тодорхойлолт.

 

MNS ISO 5261 : 2005 6 х.

Техникийн зураг. Шилбэ болон цувималын огтлолын

томьёолсон тэмдэглэгээ

MNS ISO 2553 : 2006 50 х.

Техникийн зураг. Ширээлтэн ба хайлц хэрэглэх

гагнууран холбоос –Зураг дээрх тэмдгэн дүрслэл

Стандартын нэгж байхгүй

03.120 Чанар

03.120.01 Чанарын нийтлэг асуудал

Стандартын нэгж байхгүй

03.120.10 Чанарын менежмент ба

чанар хангалт

MNS 5386 : 2004 46 х

“Чанарын удирдлагын тогтолцоо- Шаардлага” MNS

ISO 9001:2001 стандартыг барилга угсралтын

байгууллагад хэрэглэх заавар

MNS ISO 9001 : 2010 54 х.

Чанарын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага

 

MNS ISO TR 10017 : 2005 50 х

MNS ISO 9001:2001-ийн статистикийн аргуудыг

хэрэглэх арга зүйн зарчим

MNS ISO 90003 : 2007 114х

Программ хангамжийн инженерчлэл –ISO 9001:2001

стандартыг компьтерийн программ хангамжид

хэрэгжүүлэх арга зүйн заавар

 

19.020 Сорилтын нөхцөл ба аргачлалын

нийтлэг асуудал

MNS 3987 : 1987 6 х

Сорилт туршилтын аргачлал боловсруулахад тавих

шаардлага

MNS EN 287-1 : 2001 31 х

Гагнуурчдад эрх олгох шалгалт. Хайлуулж гагнах.

1-р хэсэг: Ган

19.040 Хүрээлэн буй орчны сорилт

Стандартын нэгж байхгүй

19.060 Механик сорилт

MNS 1018 : 1978 27 х

Металл. Бринеллийн аргаар хатуулгийг тодорхойлох.

MNS 1041 : 1978 9 х

Металл. Роквеллийн аргаар хатуулгийг тодорхойлох.

MNS 2563 : 1978 8 х

Металл. Виккерсийн аргаар хатуулгийг тодорхойлох.

MNS 4686 : 1998 4 х

Төмөр ба нүүрстөрөгчит ган эдлэлийн

металлографын сорьц бэлтгэх арга.

MNS 4855 : 1999 8 х

Металл эдлэхүүн. Шатах туршилтын дээж

боловсруулах ба турших арга

MNS JIS 4856 : 1999 16 х

Металл эдлэхүүн. Татаж сунгах туршилтын дээж

бэлтгэх. Татаж сунгаж турших арга

19.080 Цахилгаан ба электрон сорилт

MNS 4407 : 1997 16 х

Оношлогооны үл эвдэх хяналт. Соронзон нунтгийн

арга.

19.100 Үл эвдэх сорилт

MNS 3873 : 1986 29 х

Эвдэхгүй аргаар хийх шалгалт. Гагнаасгүй цилиндр

хоолой. Хэт богино авиагаар гэмтэл согог илрүүлэх.

MNS 3874 : 1986 5 х

Эвдэхгүй аргаар хийх шалгалт. Тулгаж холбосон

гагнаасанд хэт богино авиагаар илрүүлсэн гэмтэл

согогийг ангилах.

MNS 4405 : 1997 13 х

Оношлогооны үл эвдэх хяналт. Капилярын арга.

MNS 4406 : 1997 27 х

Оношлогооны үл эвдэх хяналт. Гагнуурын бүтэц. Хэт

авианы арга.

MNS 4684 : 1998 3 х

Үл эвдэх сорилт. Дүрсийн чанарын индикатор-зүй

тогтол ба ялгаж таних зарчим.

MNS 4685 : 1998 5 х

Хэт богино авианы арга. Ханын зузааныг

тодорхойлох.

MNS ISO 1920-7 : 2006 25х

Бетоны сорил-7-р хэсэг: Бетоны үл эвдэх шалгалт

MNS ISO 3057 : 2009 2 х

Үл эвдэх сорилт – Гадаргуугийн шалгалтын

металлографийн наалтуур хээний арга

MNS ISO 4858 : 1999 12 х

Үл эвдэх сорилт. Үндсэн зарчим

MNS ISO 5576 : 2007 21х

Үл эвдэх сорилт – Үйлдвэрийн Х /рентген/ ба гамма

цацрагийн судлал – Нэр томьёо

MNS ISO 5579 : 2002 13 х

Үл эвдэх сорилт. Металл материалыг рентген ба

гамма туяагаар шалгах үндсэн дүрэм

MNS ISO 9712 : 2007 30х

Үл эвдэх сорилт- Ажилтны мэргэшүүлэлт ба

баталгаажуулалт

MNS ISO 9934-1 : 2005 15х

Үл эвдэх сорилт - Соронзон бөөмийн сорилт - 1-р

хэсэг: Ерөнхий зарчим

MNS ISO 9934-2 : 2005 20х

Үл эвдэх сорил ⎯ Соронзон бөөмийн сорил ⎯ 2-р

хэсэг: Бүртгэгч бодис

MNS ISO 9934-3 : 2005 13х

Үл эвдэх сорилт - Соронзон бөөмийн сорилт - 3-р

хэсэг: Багаж төхөөрөмж

MNS ISO 9956-7 : 2005

Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл

ба баталгаажуулалт ⎯ 7-р хэсэг: Нуман ширээлтийг

стандарт ширээх аргаар баталгаажуулах

MNS ISO 9956-8 : 2005

Метал материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл

ба баталгаажуулалт ⎯ 8-р хэсэг: Үйлдвэрлэлийн

өмнөх ширээлтийн шалгалтаар баталгаажуулах

MNS ISO 10375 : 2003 17х

Үл эвдэх сорилт. Хэт авианы шалгалт. Хайгч хэрэгсэл

ба дууны орныг шинжлэх

MNS ISO 12706 : 2007

Үл эвдэх сорилт-Шингэн нэвчүүлэх сорилтод

хэрэглэх нэр томьёо

MNS ISO 12710 : 2006 24 х

Үл эвдэх сорил. Хэт авианы шалгалт. Хэт авианы

шалгалтын багажийн электроникийн үзүүлэлтийг

үнэлэх

MNS ISO 12715 : 2003 20 х

Хэт авианы үл эвдэх сорилт. Шүргүүлж хайх

хэрэгслийн багцын хэлбэрийг шинжлэх эталон сорьц

ба туршилтын журам

MNS ISO 12716 : 2011 14 x.

Үл эвдэх сорилт. Акустик эмиссийн шалгалт.

Тайлбар толь

MNS ISO 17635 : 2005 13х

Ширээсийн үл эвдэх сорил ⎯ Метал материалыг

хайлуулж ширээх ерөнхий дүрэм

MNS ISO 17637 : 2005 10х

Ширээсийн үл эвдэх сорил ⎯ Хайлуулж ширээсэн

холболтын гадна үзлэг сорил

MNS ISO 17638 : 2005 15х

Ширээсийн үл эвдэх сорил ⎯ Соронзон бөөмийн

сорил

MNS ISO 17643 : 2009 13 х

Ширээлтийн үл эвдэх сорилт − Комплекс хавтгайн

шинжилгээний аргаар ширээлтийг хуйларсан

гүйдлээр сорих

MNS ISO 18173 : 2009 4 х

Үл эвдэх сорилт – Ерөнхий нэр томьёо, тодорхойлолт

MNS ISO 20807 : 2007 34х

Үл эвдэх сорилт- Үл эвдэх сорилтыг хязгаарлагдмал

ашиглах ажилтны мэргэшүүлэлт

MNS ISO 23278 : 2009 4 х

Ширээлтийн үл эвдэх сорилт – Ширээлтийн соронзон

бөөмийн сорил - Хүлцэх шалгуур

MNS ISO 23279 : 2011 14 x.

Ширээлтийн үл эвдэх сорилт. Хэт авианы сорилт.

Ширээлт дэх илэрцийн тодорхойломж

MNS ISO 24497-1 : 2008 6 х

Үл эвдэх сорилт − Металын соронзон санамж− 1-р

хэсэг: Тайлбар толь

MNS ISO 24497-2 : 2008 6 х

Үл эвдэх сорилт − Металын соронзон санамж − 2-р

хэсэг: Ерөнхий шаардлага

MNS ISO 24497-3 : 2008 11 х

Үл эвдэх сорилт − Металын соронзон санамж − 3-р

хэсэг: Ширээмэл холболтын шалгалт

MNS ASTM E 269 : 2001 10 х

Соронзон бөөмийн сорилтын нэр томьёо,

тодорхойлолт

MNS ISO/TR 25108 : 2011 9 x.

Үл эвдэх сорилт. Үл эвдэх сорилтын ажилтан бэлтгэх

сургалтын байгууллагын удирдамж

__

25.160 Халуун, хатуу, хүйтэн гануур

25.160.01 Халуун, хатуу, хүйтэн

гагнуурын нийтлэг асуудал

Стандартын нэгж байхгүй

25.160.10 Гагнуурын ажиллагаа

MNS ISO 3834-1:2010 6 х.

Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын

шаардлага. 4-р хэсэг: Чанарын ердийн шаардлага

MNS ISO 3834-2:2010 11 х.

Металматериалыг хайлуулж гагнахүеийн чанарын

шаардлага. 2-р хэсэг: Чанарын бүх талын шаардлага

MNS ISO 3834-3:2010 9 х.

Метал материалыг хайлуулж гагнахүеийн чанарын

шаардлага. 3-р хэсэг: Чанарын стандарт шаардлага

MNS ISO 3834-4:2010 3 х.

Метал материалыг хайлуулж гагнах  үеийн чанарын

шаардлага. 4-р хэсэг: Чанарын ердийн шаардлага

MNS ISO 3834-5:2010 7 х.

Метал материалыг хайлуулж гагнах үеийн чанарын

шаардлага. 5-р хэсэг: ISО 3834-2, ISО 3834-3, ISО

3834-4 стандартын чанарын шаардлагыг мөрдүүлж

хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай баримт бичиг

MNS ISO 6947 : 2003

Ширээлт. Ажлын байрлал. Налалт ба эр

гэлтийн өнцгийн тодорхойлолт.

MNS ISO 9013 : 2001 12 х

Гагнах ба холбох үйл явц. Дулааны үйлчлэлээр

(хүчилтөрөгч/ацетилин хийн дөлөөр) тайрсан

гадаргууны чанарын ангилал ба хэмжээний хүлцэл

MNS ISO 9956-1 : 2003 9 х

Металл материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл

ба баталгаажуулалт. 1-р хэсэг: Хайлуулах

ширээлтийн ерөнхий дүрэм

MNS ISO 9956-2 : 2003 6 х

Металл материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл

ба баталгаажуулалт. 2-р хэсэг:Нуман ширээлтийн

ширээх аргын техникийн нөхцөл

MNS ISO 9956-3 : 2003 31х

Металл материалыг ширээх техникийн нөхцөл ба

баталгаажуулалт. 3-р хэсэг: Гангийн нуман

ширээлтийн ширээх аргын туршилт

MNS ISO 9956-4 : 2003 23х

Металл материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл

ба баталгаажуулалт. 4-р хэсэг: Хөнгөнцагаан ба

түүний хайлшийн нуман ширээлтэд зориулсан

ширээх аргын шалгалт

MNS ISO 9956-5 : 2003

Металл материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл

ба баталгаажуулалт. 5-р хэсэг: Нуман ширээлтийн

зориулалттай зөвшөөрөгдсөн нэмэлт материалыг

ашиглан баталгаажуулах

MNS ISO 9956-6 : 2003

Металл материалыг ширээх аргын техникийн нөхцөл

ба баталгаажуулалт. 6-р хэсэг: Өмнөх туршлагад

тулгуурласан баталгаажуулалт

25.160.20 Гагнуурын хэрэгсэл

Стандартын нэгж байхгүй

25.160.30 Гагнуурын тоног төхөөрөмж

Стандартын нэгж байхгүй

25.160.40 Гагнасан холбоос ба гагнаас

MNS ISO 1106-1 : 2002 10 х

Хайлуулж гагнасан холболтын радиографийн

шалгалтад зориулсан зөвлөмж. 1-р хэсэг: 50 мм

хүртэл зузаантай ган хавтанг хайлуулж тулган

гагнасан холболт

MNS ISO 1106-3 : 2002 16 х

Хайлуулж гагнасан холболтын радиографийн

шалгалтад зориулсан зөвлөмж. 3-р хэсэг: 50 мм

хүртэл зузаантай ган хоолойг хайлуулж гагнасан

цагираг холболт

MNS ISO 5173 : 2003 18х

Металл материалын гагнаасыг эвдэх шалгалт.

Нугалах шалгалт

MNS ISO 5178 : 2007 6 х

Металл материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт.

Хайлуулж ширээх холболтын метал ширээсийн дагуу

сунгах сорилт

MNS ISO 5817 : 2002 12 х

Гангийн цахилгаан нуман гагнууран холболт.

Согогоор чанарын түвшинг үнэлэх арга зүйн заавар

MNS ISO 6520-1 : 2003 19х

Гагнах ба хайлшжуулах процесс. Металл материал

дахь геометр согогийн ангилал. 1-р хэсэг: Хайлуулах

гагнах

MNS ISO 6520-2 : 2003 16х

Гагнах ба хайлшжуулах процесс. Металл материал

геометр согогийн ангилал. 2-р хэсэг: Даралтаар

гагнах

MNS ISO 9015-1 : 2007 15 х

Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт.

Хатуулгийн сорилт 1-р хэсэг: Нуман ширээсэн

холболтын хатуулгийн сорилт

MNS ISO 9015-2 : 2007 9 х

Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт.

Хатуулгийн сорилт 2-р хэсэг: Нуман ширээсэн

холболтын бичил хатуулгийн сорилт

MNS ISO 9017 : 2007 14 х

Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт.

Хугалах туршилт

25.160.50 Хатуу, хүйтэн гагнуур

MNS ISO 4063:2000 5 х

Гагнах, холбох үйл ажиллагааны лавлах дугаар, нэр

төрөл

25.200 Дулааны боловсруулалт

MNS ISO/TR 4885 : 2005 37 х.

Металлын үйлдвэрлэл. Болд бүтээгдэхүүн.

Илчийн боловсруулалт. Тайлбар толь

25.220 Гадаргуугийн боловсруулалт ба


Харилцагч байгууллагууд