Бүтэц, удирдлага

Монголын Материал Судлал Гагнуурын Нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 

1. Ж.Түмэн-Аюуш Удирдах Зөвлөлийн дарга. Нийгэмлэгийн ерөнхий удирдлага, нийтлэг асуудал 

2. Б.Зулбаяр  УЗ-ийн гишүүн.Нийгэмлэгийн гадаад харилцаа

3. Т.Оргил УЗ-ийн гишүүн Дэвшилтэт техник технологи, мэдээлэл 

4. С.Батсайхан УЗ ийн гишүүн. Стандарт, норм норматив. Үнэлгээ

5. Ч.Анхаа УЗ-ийн гишүүн. Сургалт, мэргэжил дээшлүүлэлт

6. О.Мөнхтөгс УЗ-ийн гишүүн. Чанарын шалгалтын асуудал

7. Ц.Энхтогтох УЗ-ийн гишүүн. 

8. Л.Энхбаяр УЗ ийн гишүүн

9. Н.Баттулга УЗ ийн гишүүн

10. Т.Хашмөрөн УЗ-ийн гишүүн

11. Н.Мягмарсүрэн УЗ-ийн гишүүн. Нийгэмлэгийн өдөр тутмын ажлын удирдлага

12. Н.Ганхуяг  УЗ-ийн гишүүн. Атесстатчлал, сургалт


Харилцагч байгууллагууд